Bookings for Thu 22 Oct at Wanangkura Stadium

Start Duration Class Name Instructor  
Morning
Thu 22 Oct 5:20 AM 40 mins Bodypump Express Celeste K Book
Thu 22 Oct 8:30 AM 1 mins Over 2 Yrs Creche . Book
Thu 22 Oct 8:30 AM 1 mins Under 2 Yrs Creche . Book
Thu 22 Oct 8:30 AM 1 mins Over 2 Yrs Creche . Book
Thu 22 Oct 8:45 AM 55 mins Bodyblitz Emma M Book
Thu 22 Oct 10:00 AM 1 mins Over 2 Yrs Creche . Book
Thu 22 Oct 10:00 AM 1 mins Under 2 Yrs Creche . Book
Thu 22 Oct 10:00 AM 1 mins Over 2 Yrs Creche . Book
Lunchtime
Thu 22 Oct 4:15 PM 1 mins Over 2 Yrs Creche . Book
Thu 22 Oct 4:15 PM 1 mins Under 2 Yrs Creche . Book
Thu 22 Oct 4:15 PM 1 mins Over 2 Yrs Creche . Book
Thu 22 Oct 4:30 PM 30 mins Vypa Kathryn M Book
Evening
Thu 22 Oct 5:15 PM 45 mins Rpm Lourens V Book
Thu 22 Oct 6:30 PM 60 mins Yin Yoga Bree M Book